Tractaments fitosanitaris

Eliminar enfermetats i minimitzar riscos.

Oferim els nostres serveis de tractaments fitosanitaris a qualsevol client privat o públic  que ens vulgui contractar. Estem especialitzats en la realització de tractaments fitosanitaris, ja siguin preventius o be correctors o curatius.

Disposem de la maquinària adequada per a dur a terme els tractaments i tots els nostres treballadors destinats a aquests serveis estan en disposició del corresponent Carnet Oficial d'Aplicador de productes fitosanitaris de la Generalitat de Catalunya (carnet de nivell qualificat i/o nivell bàsic). Tractem tot tipus de malalties i plagues dels arbres i arbustos, sempre buscant les solucions més respectuoses per al medi ambient i per a les persones, utilitzant productes biològics i productes químics autoritzats, i complint en tot moment les normes de seguretat establertes per a cada producte.

Estem donats d’alta al registre d’agricultura com a empresa de serveis de tractaments fitosanitaris i disposem d’un nº de registre.

Al nostre magatzem disposem d’un recinte d’obra tancat amb clau per guardar els productes fitosanitaris, ben ventilat , senyalitzat i amb el sistema de recollida de possibles vessaments.

Complim amb la normativa en quan a justificació d’haver entregat els envasos buits de productes fitosanitaris utilitzats, al sistema de gestió SIGFITO.

aplifitosanitari