Enjardinament agost 2023 (Fondarella)

Enjardinament agost 2023 (Fondarella)

Instalꞏlació de gespa decorativa model " Bermuda gras 35", a una superfície real de 77 m2. Acondiconament del parterre  de l'olivera: nivellament del
terreny, instalꞏlacio de malla atnigerminant, collar travesses i
subministrament i estesa de grava rodona grissa.

  •  Any: 2023
  •  Localització: Fondarella
  •  Client: Particular
  •  Superfície: 77 m2
  •  Col·laboradors:
    · Verdalia